Erfrecht info is er voor iedereen die IN BEGRIJPELIJKE TAAL hulp, advies en/of begeleiding wenst op juridisch en belastingtechnisch gebied en in het bijzonder op het gebied van ERFRECHT... Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar op 085 - 0 60 10 70 voor vragen en voor het reserveren van stoelen op één van onze altijd kosteloos bij te wonen PRESENTATIES... U kunt ons ook mailen op info@erfrechtinfo.com

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring (versie februari 2021)
In het kader van het voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 (AVG) heeft Erfrecht info een privacyverklaring opgesteld. Erfrecht info is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Erfrecht info mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2021. Erfrechtinfo behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Erfrecht info inzake privacy zal hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst.

1.
Persoonsgegevens verwerkt door Erfrecht info
Erfrecht info verwerkt persoonsgegevens die door u aan Erfrechtinfo zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Erfrecht info. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Erfrecht info gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
·Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
·Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Onder uw persoons- en contactgegevens verstaat Erfrecht info:    

Onder uw identificatiegegevensverstaat Erfrecht info:

Onder identificatiegegevens van erfgenamen en gevolmachtigdenverstaat Erfrecht info:

Onder uw financiële gegevens verstaat Erfrecht info:

2. Grondslag verwerking
Erfrechtinfo verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste één van onderstaande voorwaarden is voldaan:     

3. Doel van de verwerking
Erfrecht info verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze praktische, administratieve, juridische en fiscale diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen ter uitvoering van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, offertes uit te brengen, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Erfrecht info uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw zaak. Er worden beslist geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Erfrecht info neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo dienen de gegevens in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar te worden bewaard. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

6. De rechten van betrokkenen
Een ieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij of zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Erfrecht info. Ook heeft een ieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u, of een andere door u gewenste organisatie, te sturen. Erfrecht info zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdrag van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@erfrechtinfo.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Erfrecht info reageert zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u vindt dat Erfrecht info niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u hierover contact met Erfrecht info op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Erfrecht info verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Gegevens naar het buitenland
Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de Europese Unie het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie gelden aparte regels. De hoofdregel die Erfrecht info daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Erfrecht info gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Beveiliging van persoonsgegevens
Erfrecht info neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erfrecht info. Te bereiken via: info@erfrechtinfo.com

11. Verwerkers
Erfrecht info heeft met bestaande dienstverleners, bijvoorbeeld van haar factureringssysteem, verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten. 

+31 85 0 60 10 70
error: Onze teksten zijn beschermd tegen kopiëren!