Privacy Verklaring

Privacy Verklaring (versie januari 2022)
In het kader van het voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 (AVG) heeft Erfrechtinfo een privacyverklaring opgesteld. Erfrechtinfo is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Erfrechtinfo mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2022. Erfrechtinfo behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Erfrechtinfo inzake privacy zal hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Erfrechtinfo
Erfrechtinfo verwerkt persoonsgegevens die door u aan Erfrechtinfo zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Erfrechtinfo. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Erfrechtinfo gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
·Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
·Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Onder uw persoons- en contactgegevens verstaat Erfrechtinfo:

Nationaliteit;
Voornamen, roepnaam en achternaam;
Burgerlijke staat en het eventueel van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres

Onder uw identificatiegegevens verstaat Erfrechtinfo:

Identificatienummer wat door een Overheidsinstantie is uitgegeven
Burgerservicenummer (BSN)
paspoortnummer
rijbewijsnummer
kopie van uw identiteitsbewijs en uw geboortedatum en plaats

Onder identificatiegegevens van erfgenamen en gevolmachtigden verstaat Erfrechtinfo:

contactinformatie
Identificatie Document (ID)
kopieën en andere identificatie
informatie Telefoongesprekken en e-mailverkeer

Onder uw financiële gegevens verstaat Erfrechtinfo:

bank- en spaarrekeningnummers en saldi
onroerend goed gegevens
effecten
verstrekte en/of opgenomen hypotheken
verstrekte en/of opgenomen leningen
overige activa en passiva die van belang zijn voor het opstellen van bijvoorbeeld de aangifte van de erfbelasting.

2. Grondslag verwerking
Erfrechtinfo verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
3. Doel van de verwerking
Erfrechtinfo verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze praktische, administratieve, juridische en fiscale diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen ter uitvoering van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, offertes uit te brengen, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Erfrechtinfo uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw zaak. Er worden beslist geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Erfrechtinfo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo dienen de gegevens in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar te worden bewaard. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

6. De rechten van betrokkenen
Een ieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij of zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Erfrechtinfo. Ook heeft een ieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u, of een andere door u gewenste organisatie, te sturen. Erfrechtinfo zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@erfrechtinfo.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Erfrechtinfo reageert zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u vindt dat Erfrechtinfo niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u hierover contact met Erfrechtinfo op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Erfrechtinfo verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Gegevens naar het buitenland
Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de Europese Unie het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie gelden aparte regels. De hoofdregel die Erfrechtinfo daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Erfrechtinfo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Beveiliging van persoonsgegevens
Erfrechtinfo neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erfrechtinfo. Te bereiken via: info@erfrechtinfo.com

11. Verwerkers
Erfrechtinfo heeft met bestaande dienstverleners, bijvoorbeeld van haar factureringssysteem, verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Aanmelden presentaties

Wilt u een presentatie bijwonen?

Dit kan via ons aanmeldformulier.

Contact

Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB  Velsen-Noord

085 - 0 60 10 70

Presentaties

Erfrechtinfo organiseert informatiebijeenkomsten 'in begrijpelijke taal', die u kosteloos kunt bijwonen. Erfrechtinfo: 'Een begrip op 't gebied van Erfrecht'