Erfrecht info is er voor iedereen die IN BEGRIJPELIJKE TAAL hulp, advies en/of begeleiding wenst op juridisch en belastingtechnisch gebied en in het bijzonder op het gebied van ERFRECHT... Wij zijn zeven dagen per week telefonisch bereikbaar op 085 - 0 60 10 70 voor vragen en voor het reserveren van stoelen op één van onze altijd kosteloos bij te wonen PRESENTATIES... U kunt ons ook mailen op info@erfrechtinfo.com

Woordenboek

Afschrift 
Een door de notaris ondertekende kopie van de originele akte.

Afvullegaat 
Een fiscale mogelijkheid om erfbelasting te besparen bij het overlijden van de eerste van twee partners. Het is een complexe constructie.

Akte van verdeling 
Een document dat wordt opgemaakt als goederen moeten worden verdeeld. Dit kan bijv. gaan om een woning. Aan wie wordt de woning toebedeeld en wie moet er worden uitgekocht? Vaak wordt gedacht dat deze akte alleen moet worden opgemaakt bij het beëindigen van een relatie maar een akte van verdeling is ook nodig bij het wijzigen van huwelijksvoorwaarden. Naast er samen uitkomen is deze akte zowel goederenrechtelijk als vermogensrechtelijk alles behalve eenvoudig. Een keuze voor een afspraak m.b.t. een overwaarde kan gevolgen hebben voor veel andere faciliteiten.

Behandelverbod 
Een wilsverklaring waarin staat wanneer u precies geen medische handelingen meer wenst. U dient nog wel wilsbekwaam te zijn als u deze wilsverklaring opstelt en u dient het ook elk jaar opnieuw te bevestigen bij uw huisarts/ behandeld arts. Deze wilsverklaring kan worden opgenomen in de medische paragraaf van het levenstestament.

Bewind 
Een persoon kan onder bewind worden gesteld als iemand als gevolg van zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of permanent niet in staat is zijn volledig waar te nemen. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan. Het bewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter.

C.L.T.R. / Centraal Levenstestament Register 
Het register waarin alle levenstestamenten worden geregistreerd. De inhoud van het document is NIET in het register opgeslagen. Wel WIE er het testament opstelde, alsook OP WELKE DATUM en BIJ WELKE NOTARIS. De notaris waarbij het opgesteld en ondertekend is bewaart de akte in de kluis. Een (kandidaat)notaris kan het register op verzoek van de erfgenamen raadplegen.

C.T.R. / Centraal Testament Register  
Het register waarin alle testamenten worden geregistreerd. De inhoud van het document is NIET in het register opgeslagen. Wel WIE er het testament opstelde, alsook OP WELKE DATUM en BIJ WELKE NOTARIS. De notaris waarbij het testament opgesteld en ondertekend is bewaart de akte in de kluis. Een (kandidaat)notaris kan het register op verzoek van de erfgenamen raadplegen.

Curatele
De bescherming van een meerderjarige, die niet goed in staat is om zijn of haar ‘wil’ zelfstandig te bepalen. De onder curatele stelling wordt door een rechter uitgesproken.

Codicil
Een document wat u zelf kunt opstellen zonder tussenkomst van de notaris. Hierin kunt u vastleggen wie er bepaalde goederen krijgt als u er op en dag niet meer bent. Het codicil dient wel te voldoen aan een aantal voorwaarden, één daarvan is dat het een handgeschreven brief dient te zijn.

Digitaal testament 
In een digitaal testament bepaalt u WAT er precies met uw digitale erfenis (= uw 'online' nalatenschap) moet gebeuren en WIE het na uw overlijden mag regelen

Erfbelasting 
De erfbelasting die wordt geheven over een erfenis. Synoniemen zijn: “successierecht” of “erftaks”.

Erfgenaam/erfgename 
De persoon aan wie volgens de wet of de erfenis (of een deel er van) wordt nagelaten door de overledene/erflater.

Erflater 
Degene die overleden is, ook wel de “overledene” genoemd.

Erfrecht 
Het erfrecht regelt het overgaan van vermogen van ‘degene die overleden is’ naar ‘de erfgenamen’. We hebben het dan over ‘bezittingen’ maar ook over de ‘schulden’. De wet onderscheidt twee manieren om als erfgenaam een erfenis te ontvangen: volgens het ‘wettelijk erfrecht’ of ‘bij bepaald’.

Erfrecht Specialist 
Iemand die gespecialiseerd is in alles wat met ‘het erfrecht’ te maken heeft.

Erfpacht 
Het zakelijk recht om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander. We hebben dit woord in de lijst gezet omdat het nogal eens verward wordt met het woord ERFRECHT. Toevallig weten we hier ook het één van en ander van.

Erftaks 
De belasting die wordt geheven over een erfenis. Synoniemen zijn: “successierecht” of “erfbelasting”.

Euthanasie verklaring 
Een document waarin uw wensen voor het beëindigen van uw leven worden vastgelegd. U dient nog wel ‘wilsbekwaam’ te zijn als u deze wilsverklaring opstelt en u dient het ook elk jaar opnieuw te bevestigen bij uw huisarts/ behandeld arts. De wilsverklaring kan worden opgenomen in de medische paragraaf van het levenstestament.

Executeur 
De persoon die in een testament is aangewezen om bepaalde taken op zich te nemen bij de uitvoering van het testament. We onderscheiden een één ster executeur, een twee sterren executeur en een drie sterren executeur.

Gevolmachtigd 
Als je ‘gevolmachtigd’ bent, heb je volledige beslissingsbevoegdheid.

Gevolmachtigde 
Iemand die volledige beslissingsbevoegdheid heeft.

Gift 
Iets weggeven zonder tegenprestatie, zonder vergoeding.

Handelings(on)Bekwaam 
Als je jonger dan 18 jaar bent, ben je in principe handelingsonbekwaam. Meerderjarigen die door de rechter onder curatele zijn gesteld (bijvoorbeeld wegens psychische aandoeningen) zijn ook handelingsonbekwaam. Zowel de ‘minderjarige’ als de ‘meerderjarige onder curatele gestelde’ hebben toestemming nodig voor het verrichten van rechtshandelingen.

Kandidaat-notaris 
De kandidaat notaris heeft de studie notarieel recht afgerond en is in loondienst bij de notaris. De kandidaat-notaris mag alleen aktes ondertekenen als hij of zij is aangewezen als waarnemer van de notaris. Zie ook: “notaris” en “toegevoegd notaris”.

Kantonrechter 
Een alleensprekende rechter bij een rechtbank, die zowel civiele zaken als strafzaken behandelt, maar alleen de ‘kanton’zaken: dit zijn o.a. civiele zaken met vorderingen tot een bedrag van € 25.000 en een aantal familierechtelijke aangelegenheden.

Legaat 
Een duidelijk omschreven ‘goed’ of ‘geldbedrag’ wat aan iemand wordt.

Legataris 
Degene aan wie je een geldbedrag of spullen nalaat.

Legitieme portie 
Het wettelijk erfdeel waar een kind vanuit de wet recht op heeft.

Legitimaris 
Degene die recht heeft op een wettelijk erfdeel, omdat hij of zij een kind is van de overledene/erflater. Dit wettelijk erfdeel heet ‘de legitieme portie’. De wet bepaalt wie legitimaris is.

Notariële akte
Een notariële akte die bestaat uit een ‘algemene volmacht’ en een ‘medische volmacht’. U geeft hierin aan WIE er namens u beslissingen mag nemen op financieel gebied en op medisch gebied. U dient nog wel ‘wilsbekwaam’ te zijn als u dit document opstelt. Het opstellen is echt maatwerk.

Notaris 
De eigenaar van kantoor, jurist en openbaar ambtenaar. Bevoegd om notariële aktes op te stellen en te ondertekenen. De notaris is benoemd bij Koninklijk besluit en heeft de eed afgelegd. Zie ook “toegevoegd notaris” en “kandidaat-notaris”. 

Mediation 

Het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar. Een mediator doet geen uitspraak, want dat doen de partijen zelf. De mediator begeleidt de gesprekken van de partijen. De afspraken die uiteindelijk uit de onderhandelingen voortvloeien, worden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. Het traject is kort en de kosten zijn relatief laag. Mediation is dè oplossing voor allerlei conflicten die voorheen vaak via advocaten en rechters werden beslist.

Niet-reanimatieverklaring 
Een wilsverklaring waarin staat dat u niet meer gereanimeerd wenst te worden. Het is aan te raden om ook een speciale niet-reanimeren penning te dragen en misschien ook wel een tattoo te nemen. U dient nog wel wilsbekwaam te zijn als u een dergelijke verklaring opstelt en u dient het ook elk jaar opnieuw te bevestigen bij uw huisarts/ behandeld arts. De wilsverklaring kan worden opgenomen in de medische paragraaf van het levenstestament.

Onderhandse Akte 
Een verklaring of overeenkomst, die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld.

Opeismoment 
Het moment dat erfgenamen hun erfdeel mogen opeisen. In een testament kunnen verschillende opeismomenten worden opgenomen.

Overledene 
Degene die overleden is, ook wel de “erflater” genoemd.

Rentevergoeding 
Als er NA het overlijden door de langstlevende ouder een rente gezet wordt (in een renteovereenkomst) op een ‘kindsdeel’, zodat dit kindsdeel groter kan worden. De vergroting van het kindsdeel door de rente noemen we AANWAS. Over de aanwas hoeft geen erfbelasting betaald te worden en de rente hoeft NIET te worden uitgekeerd, u merkt er zelf dus niets van.

Renteovereenkomst 
Het rentecontract bij bijvoorbeeld een lening (ook privéleningen van familie of vrienden).

Privéclausule 
Een uitsluitingsclausule om ‘de koude kant’ uit te sluiten, er zijn meerdere varianten.

Schenken 
Belastingvrij schenken, hoe doet u dat? 
De mogelijkheid om tijdens uw leven al vermogen over te laten gaan naar uw kinderen.
Wanneer schenk je 'op papier', wat is handig, wat zijn de voor- en nadelen?
Laat u goed informeren over de mogelijkheden, voorwaarden en wat de actuele schenkingsvrijstellingen zijn.

Successierecht 
De belasting die wordt geheven over een erfenis. Synoniemen zijn: “erftaks” of “erfbelasting”. 

T estament
Een notariële akte waarin staat WIE er na een overlijden precies WAT krijgt en HOE de nalatenschap, de erfenis, afgehandeld wordt. U dient nog wel wilsbekwaam te zijn als u dit document opstelt. Het opstellen ervan is echt maatwerk.

Testateur 
Hij die een testament laat opmaken, ook wel aangeduid als de “uiterste wilmaker”. De testateur dient tenminste zestien jaar oud te zijn en ook ‘handelingsbekwaam’ en ‘wilsbekwaam’.

Testatrice 
Zij die een testament laat opmaken, ook wel aangeduid als de “uiterste wilmaakster”. De testatrice dient tenminste zestien jaar oud te zijn en ook ‘handelingsbekwaam’ en ‘wilsbekwaam’.

Toegevoegd notaris 
Een toegevoegd notaris heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de “gewone” notaris. Het enige verschil is dat de toegevoegd notaris in loondienst is. Elke notaris is ooit begonnen als kandidaat-notaris. Zie ook “notaris” en “kandidaat-notaris”.

Tweetrapsmaking 
Een complexe constructie met als doel: het besparen van erfbelasting en/of er voor te zorgen dat de erfenis binnen de familie blijft. Een tweetrapsmaking kan meerdere malen en op meerdere manieren worden opgenomen worden in een testament en dient het ene of het andere doel.

Verblijvenbeding 
Het verblijft aan een ander; beter zou zijn: ‘ verkrijgingsbeding’. Op basis hiervan kan iemand in het huis blijven wonen als de partner overlijdt en let op: alleen als je er al samen woonde. Een verblijvingsbeding hoeft niet notarieel vastgelegd te worden.

Vermogenstoets 
De hoogte van uw vermogen bepaalt in eerste instantie of u wel of niet periodiek een eigen bijdrage dient te betalen als u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een zorginstelling. Misschien moet er zelfs wel worden ingeteerd op uw spaargeld, uw Box 3 vermogen.

Volmacht 
Een schriftelijke verklaring waarbij iemand een ander persoon de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.

Volmachtgever 
De volmachtgever geeft volmacht aan een ‘volmachtnemer’ of ‘gevolmachtigde’. De ‘volmachtgever’ wijst de ‘volmachtnemer’ zelf aan. U dient nog wel wel wilsbekwaam te zijn als u dit in een akte bepaalt.

Volmachtnemer 
De volmachtnemer is de persoon die volledig beslissingsbevoegd is.

Vrijstelling 
Tot het vrijgestelde bedrag, de vrijstelling, hoeft er geen belasting betaald te worden. Dit kan van toepassing zijn op schenkingen, maar ook op erfenissen. 

WLZ
Deze wet is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in hun directe omgeving. Stel dat u in aanmerking komt voor de WLZ, dan kan dit als gevolg hebben dat er een eigen bijdrage van u gevraagd wordt. U dient dan misschien wel te gaan interen op uw spaarvermogen, het bekende: ‘ik moet mijn huis opeten’. Laat u daarom goed informeren, nu dat u nog (helemaal) gezond bent.

Wilsonbekwaam 
Wilsonbekwaam bent u als u niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen en als u ook de gevolgen van een genomen beslissing niet meer kunt overzien.

+31 85 0 60 10 70 Contact
error: Onze teksten zijn beschermd tegen kopiëren!